srijeda, 20. ožujka 2019.

PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin...

PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Protiv : Borovčanin Danka, Maje Livopoljac, Maksimović Gorana i Nešković Milana.
Na osnovu KZRS, član "Davanje lažnog iskaza":
(1) Svjedok, vještak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. (3) Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog člana nastupile posebno teške posljedice za okrivljenog, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (5) Ako učinilac dobrovoljno opozove svoj lažni iskaz prije nego što se donese konačna odluka, kazniće se novčanom kaznom, a može se i osloboditi od kazne.
Kao i članova "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja"; "Nesavjestan rad u službi"; "Pomaganje"; "Povreda ravnopravnosti građana"; "Prevara"; "Samovlašće"; "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca"; "Sprečavanje dokazivanja"; "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave"; "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela"; "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja"...

Napomena : Dokazi o izvršenom krivičnom djelu i pripremu za druga krivična djela a posebno "davanje lažnog iskaza" su utvrđeni u sudskom postupku u Bijeljini, (Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.).
U ovoj krivičnoj prijavi je dokazni materijal o više krivičnih dijela protiv više lica ali ističem prije svega kao najodgovornijeg i organizatora kriminalnih radnji, načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je sačinjavao zabilješke sa lažnim činjeničnim opisom, (Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018. i Zabilješka SP od 15.05.2018.) a onda instruisao pripadnike sudske policije kojima komanduje da lažno svjedoče pred sudom.
Informativno prilažem i materijal koji je uzrokovao ove događaje i krivična djela a to je "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." tužilaštva u Istočnom Sarajevu i dopis Republičkog tužilaštva Republike Srpske "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.".
Iz njih se vidi da je nenadležno tužilaštvo, montiralo optužnicu protiv mene, izgovarajući se na dopis republičkog tužilaštva a u tom dopisu nema ni pomena o nekoj krivičnoj prijavi i predmetu protiv mene nego se naprotiv moja krivična prijava protiv više lica daje njima u rad a jedno od tih lica, (koje sam prijavio) je i Borovčanin Danko.
Cilj te lažirane optužnice je bio da se odvučem na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali pripadnici narko i auto mafije a za to su odgovorni pripadnici tužilaštva, suda te ponovo Borovčanin Danko o čemu Ured disciplinskog tužioca pri VSTV-u već vodi postupak, tako da te radnje odvajam od nastavka događaja i drugih krivičnih djela.
Prije svega ukazujem na dvije zabilješke sudske policije iz kojih se vidi da Danko Borovčanin lažira činjenični opis onako kako on misli da će to meni nanijeti najveću štetu a to se može ustanoviti čitanjem uvodnih dijelova opisa događaja iz kojih se vidi da je svaka riječ pa čak i zarezi potpuno identični.
Koliko Danko Borovčanin gnusno laže može se vidjeti priloga "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." koji pokazuje stvarno stanje a snimak na disku koji dokazuje istinitost tog transkripta je sastavni dio sudskog predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr, Prekršajnog suda u Bijeljini i kako se vidi iz Rješenja koje je sud donio, taj snimak je preslušan u toku dokaznog postupka a istinitost je potvrdila prethodno i svjedok Mirjana Mitrović. Napominjem da je ona bila primorana sa još dvojicom kolega potpisati 15.05.2018. zabilješku sa potpuno drugačijim opisom koju je lažirao načelnik Borovčanin Danko.
Dakle, Borovčanin Danko je najobičniji kriminalac, pripadnik mafije koji koristeći svoj položaj načelnika sudske policije i veze koje ima sa sudijama, okružim tužiocima i pripadnicima MUP-a, priprema dokumentaciju, odnosno lažira zabilješke a onda tjera sudske policajce da lažno svjedoče pred sudom i time ne samo da nanose štetu građanima nego se prikrivaju i brojni zločini mafijaške mreže čije on pripadnik.
Danko Borovčanin je onda, pošto je već lažirao zabilješke odnosno "dokaze", sačinjavao lično i "zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka" što se vidi u prilozima "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.", "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018." i "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018." a za šta on nema ovlaštenja, te je potom uticao na pripadnike MUP-a da pokrenu postupak, koristeći dokaze koje je lažirao i svjedoke kojima je naredio da lažno svjedoče.
U nastavku ću opisati kako je Maja Livopoljac, inače pripadnik sudske policije lagala pred sudom pošto je predhodno instruisana šta treba da slaže.
I tako pošto plan mafijaške mreže da me na prevaru odvuče na udaljenu lokaciju i tamo likvidira nije uspio, kriminalac Borovčanin Danko je pripremio lažiranu dokumentaciju ali pošto sam cijelo vrijeme bio u svojoj kući daleko od javne površine onda se tražilo od Maje Livopoljac da laže, kako je ulica od prozora udaljena svega 4 m a kompletna priprema montiranog postupka sa pripremljenim svjedocima za laganje nije mogla proći bez saučesništva Nešković Milana.
Ta njena izjava je u predmetu Prekršajnog suda "80 0 Pr 092159 17 Pr" data na unaprijed pripremljeno pitanje predstavnika policije a "Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018." i "Žalba policije po 80 0 Pr 097548 18 Pr od 11.12.2018. " koje prilažem se zasnivaju upravo na toj laži od 4 m, jer gospodin "građanin" Nešković Milan u svojoj žalbi takođe lažno navodi da je udaljenost do ulice samo 4 m.
Iako sam dao priliku takozvanoj svjedokinji Maji Livopoljac da se koriguje, tvrdeći da je samo do kapije, udaljenost minimum 10-15 metara, ona je to kategorički odbila i ponovila da nema više od 4 m.
Ali da je to gnusna laž, dokazao sam i u sudskom postupku 06.12.2018. a sada prilažem i ovdje, fotografije načinjene na licu mjesta "Majke Jevrosime 20" te "Satelitski snimak" i "Katastar - fotogrametrijski snimak" iz kojih se vidi da je samo do kapije udaljenost 16 m, a iza toga je livada i privatni pristupni put do ulice koja je udaljena daljih 35 do 40 m, što znači da je prava udaljenost mjesta događaja odnosno prozora do ulice oko 50 metara.
Iako sam u tom postupku "80 0 Pr 097548 18 Pr", dokazao da su to laži te je jasno da uopšte nisam bio u dvorištu nego u kući, gospodin Nešković Milan i u drugoj žalbi po tom predmetu, lažno tvrdi da se radi samo 4-5 metara te nastavlja sa lažima da se događaj odvijao u dvorištu iako je sud utvrdio a i u samim zabilješkama piše da sam cijelo vrijeme bio u svojoj kući.
I na kraju opisaću za mene najozbiljniju laž, odnosno svjedočenje Gorana Maksimovića u predmetu 80 0 Pr 092195 17 Pr, koji je u svojoj izjavi a i na moja jasna pitanja, negirao prisustvo bilo kog drugog lica a koje nije ni navedeno u zabilješci od 13.02.2018.
Ali odmah potom sudski policajac Đukić Bogdan, časno i istinito svjedoči i već na pitanje predstavnika MUP-a on pominje prisustvo još jedne osobe, odnosno Mitra Petrovića koji je sišao sa sprata i sa kojim su pripadnici sudske policije i razgovarali.
Razlog zbog čega prisustvo osobe sa sprata nije navedeno u zabilješci i zbog čega ga negira Maksimović Goran je to što su oni poslati noću, sat vremena prije izlaska sunca da me tajno odvedu bez ičijeg znanja i pripreme uslove za likvidaciju a o čemu nisu svi ni bili upoznati, odnosno Đukić Bogdan o tome ništa nije znao kao ni Mirjana Mitrović koja je bila prisutna ali je izostavljena iz te zabilješke.
No prilikom svjedočenja 06.12.2018. na moje pitanje je odgovorila da je i ranije dolazila a što se ne vidi iz tih zabilješki iz prethodnog perioda. Čak i ako zanemarimo moje tvrdnje da je sve izvršeno sa namjerom mafijaške mreže da me ubije na način kako je likvidiran David Dragićević, ostaje činjenica da sudski policajci pod naredbom i prijetnjama lažno svjedoče pred sudom a to kao posljedicu ima novčano kažnjavanje građana. Ne treba zanemariti ni činjenicu da bi me sud oglasio krivim da se nisam pojavio iako kako se ispostavilo nema prekršaja. S druge strane svaki izlazak na ulicu predstavlja opasnost po život za mene jer Borovčanin i ostali članovi bande su cijelu godinu pokušavali da me uhvate i odvedu kao metu za likvidaciju.
Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin.
DOKAZI : Predmeti 80 0 Pr 092195 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr, kao i :

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.
Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.
Zabilješka SP od 15.05.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.

Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 097548 18 Pr od 11.12.2018.
Majke Jevrosime 20
Satelitski snimak
Katastar - fotogrametrijski snimak

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902