nedjelja, 15. travnja 2018.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Problem je što su nekompetentni i kriminalizovani ljudi došli na ključne pozicije u pravosuđu, otvorili vrata korupciji i dozvolili političarima da "poklope" pravosuđe i diktiraju određenim procesima u okviru pravosudnog sistema, putem svojih tužilaca i sudija, te ne dozvoljavaju da se te stvari pokrenu sa mrtve tačke...
Prethodna rečenica je citat iz izjave ministra bezbjednosti BIH objavljena baš na dan pripremnog ročišta u ovom postupku i opisuje, (veoma ublaženo) osobine osobe Marković Jelene...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ili isključen ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost, (što je dovoljno a čak i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica" je relevantan).” Prema odredbama ZPP-u, član 358, ovaj zahtjev se podnosi prije početka glavne rasprave a dozvoljeno je do završetka rasprave...
UVOD
Problem je što su nekompetentni i kriminalizovani ljudi došli na ključne pozicije u pravosuđu, otvorili vrata korupciji i dozvolili političarima da "poklope" pravosuđe i diktiraju određenim procesima u okviru pravosudnog sistema, putem svojih tužilaca i sudija, te ne dozvoljavaju da se te stvari pokrenu sa mrtve tačke...
Prethodna rečenica je citat iz izjave ministra bezbjednosti BIH objavljena baš na dan pripremnog ročišta u ovom postupku i opisuje, (veoma ublaženo) osobine osobe Marković Jelene.
Nije ona jedina na koju se to odnosi naravno ali da jeste unutar grupacije koju pominje ministar dokaz je "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" koje prilažem a u kome hijerarhijski viši sud opisuje postupanje sudije Marković, citiram rečenicu na drugoj strani tog rješenja koju sam uokvirio : "Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio.
To je potvrda da su moja upozorenja sudiji Marković tokom postupka bila argumentovana a suštinski se radi o smišljenim kriminalnim radnjama u sadejstvu sa Bobar grupom, (AD univerzal, kao dio grupe) sa ciljem da se prikriju materijalni dokazi ubistva, krijumčerenje u grupu za šta sam priložio dokaze tada te naravno pljačka milijardi maraka preko te grupe koja je danas razotkrivena. Svi predmeti u kojima sam stranka a posebno od sudije Marković će biti idealan dokazni materijal za postupke protiv pripadnika grupe koju pominje ministar...
RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
- OJT Istočno Sarajevo je dana 29.11.2017. kada mi je rođendan i kada je bilo prethodno ročište u ovom predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal, (slučajnost) podiglo optužnicu protiv mene za "povredu ugleda suda" a dokaz za to je "89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice" u prilogu, potpisane od strane predsjednika suda u Sokocu Luke Borovčanina, prema nezvaničnim podacima koje sam dobio rođaka kriminalca Borovčanin Danka. Ovaj dokument sam između ostalog htio predati sudiji Marković uz obrazloženje što ista nije dozvolila.
- U prilogu "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." o kome sam ranije upoznao sud i lično osobu Marković Jelenu, navedeno je i njeno ime što znači da je potencijalni svjedok ili čak podnosilac prijave protiv mene i biće akter u tom postupku.
- Po tom osnovu sam već predao zahtjev u predmetu "80 0 P 077873 16 P" te je sudija pravilno prekinula dalji rad ali je onda bila OBAVEZNA, da postupi prema članu 360 ZPP-u, stav 1 "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357... sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu..." što sudija nije učinila.
- Podizanje optužnice i krivični postupak 89 0 K 058509 17 KPS je još više doveo u pitanje postupanje sudije Marković. Ne znam da li će je ovde tužena RS, predstaviti kao svjedoka, podnosioca prijave, oštećenu ili kako već a ja sam u jednom od više podnesaka sudu u Sokocu, (o čemu sam vas nedavno obavjestio u zahtjevu po tom predmetu) naveo u predlogu dokaza između ostalog osobu Marković Jelenu te predmete u kojima je postupala. Objavljeno u međuvremenu i na web lokaciji "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/01/24/4086716" - tačke 4 i 6.
- Osoba Marković Jelena je dana 05.02.2018. brutalno prekršila zakon i moja prava odbivši da primi dokumentaciju iako je jasno propisano da stranke mogu podnositi sudu podneske i predlagati dokaze do okončanja pripremnog ročišta, (a čak i kasnije ukoliko postoje zakonske okolnosti za to).
- Umjesto toga je usvojila gomilu beskorisnih spisa za koje niko nije obrazlagao koja im je svrha i šta se njima dokazuje a nisu uopšte navedeni u prilogu "Odgovor na tužbu 80 0 Mal 080317 16 Mal". Niko se lično nikada nije pojavio na ročištima u ime tužene RS da bi teoretski mogao to usmeno zatražiti a ovaj takozvani odgovor sadrži svega 3 besmislena reda bez navođenja zakonom obaveznih činjenica i dokaza kojima se osporava tužba. Očito su se pri usmenim dogovorima kako da u svom stilu rade na kriminalan način, osobe Radujko Milan i Marković Jelena, preračunale i odlučile da u spis ubace gomilu predmeta o kojima ja nemam nikakvih pismenih tragova da su ikada i sa kojim obrazloženjem predlagani.
- Naprotiv spise, dokaze i svjedoke, koje sam ja predložio i na zahtjev sudije dodatno doveo u vezu sa tužbom, sudija je odbacila bez ijedne riječi obrazloženja u stilu opisa višeg suda iz priloga Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2.
- Moj usmeni zahtjev za izuzeće sudije, osoba Marković nije htjela uvesti u zapisnik.
- Po mom pismenom zahtjevu u preinaci tužbe za primjenu članova 131-135 nije donesena nikakva odluka iako je članom 135 jasno propisano da stranka ne može uskratiti dokaze koje je prema zakonu dužna predati i sud to mora primjeniti baš kao o odredbu po kojoj se tužba smatra povučenom ako na ročište bez opravdanog razloga ne pristupi uredno obavješteni tužitelj.
- Na prethodnom ročištu 29.11.2017. sudija Marković Jelena nije mogla, nije znala ili nije htjela pronaći ili je uništila moj "Prijedlog za sudsku nagodbu 80 0 Mal 080317 16 Mal" te sam tada rekao da ću pronaći potvrdu o prijemu za uvid i dokazivanje predaje te doneti nove kopije. Kako sam istakao sudija je odbila primiti bilo šta pa i to te i te kopije sa potvrdama dostavljam u istoj pošiljci sa ovim zahtjevom. Nisam ih predao u pisarnici poslije ročišta 05.02.2018. jer nisam imao kopije potvrde o prijemu te sve šaljem sutradan 06.02.2018. uz zahtjev koji sam u međuvremenu napisao.
- Po mom pismenom prijedlogu za mjeru obezbjeđenja uz dokaze da tužena RS, falsifikuje rješenja i pušta ih u promet, unosi u spise pa kriminalno uklanja, uništava kompletan spis, prikriva dokaze ubistva, laže i neprekidno preko svojih službenika vrši teška krivična djela i bezočno otima ustavom garantovana prava, sudija Marković nije izustila nijedni riječ 05.02.2018. Napominjem da sam namjeravao traženi materijal koristiti kao dokaz a NIKO, ne može znati da li je relevantan za ovaj postupak dok ne bude detaljno pregledan, na stranu to što TUŽENA RS TO MORA DA MI PREDA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOH USTAVOM.
- Podnesak "Obavjest o nastavku diskriminacije" sa prilozima koji sudija Marković nije htjela prihvatiti bezočno gazeći zakon, dostavljam uz ovaj zahtjev u istoj pošiljki sa napomenom za novog sudiju da je to dio dokaznog materijala sa posebnim akcentom na to da načelnik sudske policije LAŽE bezočno i radi za mafiju još od 2010-te samo u ovom predmetu što se vidi iz priloga.
- Zapisnik po takvom kriminalnom postupanju nisam htio potpisati a na pitanje sudije "ZAŠTO !!!???" ali da to kažem u jednoj rečenici koju bi unela u zapisnik kao razlog odbijanja rekao sam : "ZATO ŠTO JE OVO PRIPREMNO ROČIŠTE NA KOME PREMA ZAKONU MOGU PREDAVATI PODNESKE I PREDLAGATI DOKAZE A VI TO NE DOZVOLJAVATE". Takav odgovor koji potpuno razotkriva njen kriminal, sudija onda nije htjela da zavede... uz usmeni savjet, (koji nisam tražio) da zahtjev za izuzeće podnesem pismeno...
- Predložio sam kao dokaz 2 predmeta u kojima je ranije postupala sudija Marković i to osim pomenutog 80 0 P 039221 i predmet 80 0 P 039976. S obzirom da bih ukazivao i na njen kriminalan rad jasno je da osoba Marković Jelena nije mogla objektivno odlučivati o tim dokazima.
- Zahtjev sudiji Marković 14.02.2017. je kako se vidi predat prije "odgovora" tužene RS i prije poziva na pripremno ročište u ovom postupku a na isti osoba Marković, kao sudija - kao sud, nije odgovorila. Nije jer se iz sadržaja vidi da je smišljeno u sadejstvu sa Bobar grupom prikrivala materijalni dokaz ubistva "DJEČJI RUKSAK" koji je privatno vlasništvo a jedna je od tema iz tužbenog zahtjeva.
Osoba Marković Jelena koja je saučesnik u prikrivanju ubistva iz predmeta 80 0 P 039221 16 što je svojim rješenjem konstatovao viši sud ne može objektivno odlučivati o tom predloženom dokazu.
- I na kraju samo predloženo "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" je dokaz kriminalnog rada osobe Marković na poziciji sudije o čemu takođe ona ne može objektivno odlučivati jer prikriva sopstveni i kriminal drugih na način kako je to opisao (blago) ministar bezbjednosti BIH. Objektivno i stvarno osoba Marković Jelena je saučesnik u fašističkom razbojničkom napadu mafije na porodicu Bajo, na mene lično i na građane a njeni zločini su takvi da je tretiram tako kao da je lično svojim rukama ubila djevojčicu Ivonu Bajo jer mnogo su veći zločinci okružni tužioci i sudije koji prikrivaju ubice od samih ubica...

Ovo je samo mali dio organizovanog kriminala osobe Marković Jelene a suštinski samo je prva stavka dovoljna za njeno isključenje što je i sama bila obavezna tražiti. Predlažem da se ovaj zahtjev usvoji, sudija Marković isključi i predmet dodjeli bilo kom sudiji koji se ne plaši mafije i postupa po zakonu a ne prema javno iznesenoj naredbi šefa mafije dodik milorada, prema kojoj se njihovi ljudi u institucijama trebaju boriti protiv svih onih koji su SNSD-u, (misli na sebe i svoje ortake kriminalce) nanijeli štetu...
PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017.
Odgovor na tužbu 80 0 Mal 080317 16 Mal
Zahtjev sudiji Marković 14.02.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902