utorak, 12. prosinca 2017.

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST HANUŠIĆ AIDA

Dana 15.07.2016. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev za informacije 15.07.2016." u kome sam se pozvao na prava garantovana ustavom te potenciram tačke 4 i 5 gdje se radi o privatnom vlasništvu, predmetima "dječji ruksak" i mrežasta metalna korpa". NA TAJ ZAHTJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO A HANUŠIĆ AID KAO PREDSJEDNIK SUDA DIREKTNO JE ODGOVORAN ZA TO.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST HANUŠIĆ AIDA

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

OBRAZLOŽENJE
Dana 15.07.2016. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev za informacije 15.07.2016." u kome sam se pozvao na prava garantovana ustavom te potenciram tačke 4 i 5 gdje se radi o privatnom vlasništvu, predmetima "dječji ruksak" i mrežasta metalna korpa".

NA TAJ ZAHTJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO A HANUŠIĆ AID KAO PREDSJEDNIK SUDA DIREKTNO JE ODGOVORAN ZA TO.
Iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" se vidi da je konstatovano oštećenje privatnog vlasništva prilikom preuzimanja iz suda. Dječji ruksak je dana 23.07.2009. skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, kako se vidi dvostruko je presječen kaiš, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao narkotike u Bobar grupu i pobjegao prije dolaska policije. Predmet "metalna korpa" uopšte nije vraćen što znači da je sud neosnovano zadržeo privatno vlasništvo bez objašnjenja.
Kako izgleda taj predmet može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".

U gornjem djelu su slike policije načinjene prije smještaja u depo a u donjem fotografije koje sam načinio po preuzimanju. Nekoliko mjeseci kasnije sam razgovarao sa predsjednikom i sekretarom tražeći da odgovore i napišu da Osnovni sud u Bijeljini nije odgovoran za oštećenje jer je predmet primio u takvom stanju ili samo da nije odgovoran što je g. predsjednik Hanušić Aid odbio pošto bi to kompromitovalo okružnog tužioca Stjepanović Danicu, koja je predmet i oštećenje prikrila da bi ubistvo predstavila kao nesrećan slučaj.
Cilj je naravno bio i da se sakrije krijumčarenje i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila u toku. S obzirom na okolnosti obratio sam se drugim zahtjevom, prilog "Zahtjev sudiji Saviću, 28.12.2016." po čemu je g. Savić, sudija postupio veoma profesionalno uprkos ozbiljnom kriminalu na koji sam ukazivao. Poslao mi je u dva navrata više dokumenata od čega sada prilažem najvažniji a to je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica pismeno tvrdi da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta i krivicu za to prebacuje na policiju i sud.

STJEPANOVIĆ JE NARAVNO ZNALA ZA TAJ PREDMET I SMIŠLJENO GA UKLONILA ZBOG PRIKRIVANJA UBISTVA I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA A SADA JE G. HANUŠIĆ POSTUPIO NE SAMO NEPROFESIONALNO NEGO SAUČESTVUJE U PRIKRIVANJU ZLOČINA I PLJAČKE PREKO BOBAR GRUPE.
Podaci koje imam o ovome su daleko obimniji no sada se koncentrišem samo na pristrasnost i diskriminaciju, koju je pokazao g. Hanušić Aid, prikrivanjem informacija o privatnom vlasništvu moje porodice i zastupanjem interesa Stjepanović Danice i drugih pripadnika mafije koji su umješani u kriminal...

PRILOZI


Zahtjev za informacije 15.07.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev sudiji Saviću28.12.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902