petak, 20. listopada 2017.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR

Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje - Član 7. ZOJRIM
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
ZAKON I USTAV DOZVOLJAVAJU DA JAVNO KAŽETE ŠTA MISLITE O BILO KOM ORGANU ALI MAFIJAŠKI REŽIM TO PRAVO POKUŠAVA DA NAM OTME I NASTAVI SA PLJAČKOM NESMETANO POŠTO POLICIJA I SUD KAO SERVISI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE IMAJU ZADATAK DA NAM "ZAPUŠE" USTA...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR

DIO POVREDA ZAKONA I PRAVA OD STRANE SUDIJE SEKULIĆ
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017.
OBRAZLOŽENJE
Možda je najbitnije ukazati na činjenicu da se nisu dokazali niti pokušali izvesti dokazi o "opasnim ili štetnim" posljedicama proizašlim iz konkretnog događaja a član 2 "Pojam prekršaja" stav 2, propisuje "Nije prekršaj ono djelo koje je, iako sadrži obilježja prekršaja propisana zakonom ili drugim propisom, u zanemarljivoj mjeri opasno zbog svog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posljedica."
Opasnih ili štetnih posljedica nije bilo osim što je poslije 7 godina izneseno pismeno priznanje OJT Bijeljina da nadležni tužilac NEMA POJMA O MATERIJALNOG DOKAZU UBISTVA SKINUTOG SA UBIJENE DJEVOJČICE U PREDMETU ZA KOJI JE KAO IZVRŠILA SVE POTREBNE RADNJE.
Nadalje skrećem pažnju na član 167 "Pozivanje okrivljenog" stav Okrivljeni se poziva dostavljanjem poziva u pisanoj formi, koji sadrži: "3) zakonski naziv prekršaja koji mu se stavlja na teret" i vezano za to činjenicu da je u pozivu navedeno kako sam okrivljen po članovima 7 i 27, bez zakonskog naziva pa ih ja navodim i to prvo član 27 "Propuštanje obaveze brige o maloljetniku" o čemu uopšte nisu izvođeni dokazi niti se taj član pominje u rješenju. Član 24 uopšte se ne pominje u pozivu te shodno tome nije ni mogao biti predmet dokazivanja ali ću čak i o njemu dokazati u žalbi da ne postoji no prvo navodim kompletne članove 7 i 24:
Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje - Član 7.
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija - Član 24.
Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.
Sud je smišljeno propustio da citira ove članove i čak mene spriječio da postavljam pitanja o njima kako bi sakrio činjenicu da sudska policija nema pojma o zakonu i da sami članovi sadrže osnov po kome se isključuje prekršaj. Dakle, elementi koje sudija opisuje kao "BIĆE" prekršaja se ISKLJUČUJU i nisu prekršaj ukoliko citiram taj dio iz zakona podebljanim slovima "osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija".
To pravo je garantovano precizno u članu 32 Ustava RS, o čemu sudska policija nema pojma, jer moje riječi da imam pravo javno reći mišljenje o radu državnih organa su opisali u zabilješci "galamiću dokle hoću jer to je moje pravo"...
Član 24 kako sam rekao nije ni pomenut u pozivu, sve i da je izdata neka naredba a nije, niko nije dokazivao zakonitost te naredbe, nego se čak ispostavilo da sudski policajac nema pojma o sadržaju članova. Naredba o zabrani pristupa svima iz porodice Bajo nije i ne može biti zakonita. Iako ne postoji taj član u pozivu, iako nije dokazivana zakonitost naredbe, iako svjedoci pojma nemaju o zakonu i svojim postupcima, sud se odlučio da postoji prekršaj za neodređenu, nezakonitu "naredbu" iako smo svi pa i sud vidjeli na snimcima da policajac Lazić nije izdao nikakvu naredbu, nije uopšte ni prilazio.
Odredbe i moje pravo iz člana 9 ZOP-a, stav "da se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom," su više puta brutalno kršene jer su svi dokazi odbačeni pod izgovorom da NISU U VEZI SA KONKRETNIM PREKRŠAJEM, tražilo se da postavljam pitanja o POČINJENOM PREKRŠAJU i najočigledniji primjer toga je priloženi dokaz "Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr" u kome stoji citiram:
“Pozivate se da prisustvujete na usmenom pretresu, zakazanom za dan 18.05.2017. u 10:30 časova u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka zbog toga što je isti počinio prekršaj iz člana 7 i člana 24 Zakona o javnom redu i miru”.
Iz završnih podvučenih riječi se ne vidi da je isti pozvan da prezentuje snimke nego se unaprijed prije ijedne provedene radnje i dokaznog postupka iznosi stav da sam ja kao okrivljeni POČINIO PREKRŠAJ, i tako razotkriva plan sudije da kompletan pretres izrežira, iznoseći unaprijed stav svim učesnicima da nisam okrivljeni nego OSUĐENI, a u nastavku se tek onako usput kao “napomena” navodi da je potrebno omogućiti prezentaciju video snimaka.
Time je sudija Sekulić, prekršila pravo na pravično suđenje, opisano u članu 9, ZOP-a stav : “(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom“.
U ovom postupku postoje samo 4 video snimka kao konkretni, nepristrasni, objektivni materijali dokazi koji demantuju izjave "svjedoka" odnosno pokazuju da su isti lažno svjedočili o izricanju neke "naredbe". Vezano za to ističem da je sudija Sekulić u sadejstvu sa načelnikom SP Borovčanin Dankom, podmetnula u spis snimke dalje kamere umjesto snimaka najbliže. Na tu činjenicu sam pismeno ukazao podneskom uz disk koji sam dostavio pred pretres 28.07.2017. sa zahtjevom da se od načelnika zatraži pismeno objašnjenje. Sudija to nije učinila i pretvarala se da moji podnesci i ne postoje te sam morao usmeno da intervenišem. Zanemarivanje činjenice o prikrivanju snimka na kome se događaj mnogo jasnije vidi jasno pokazuje da je sudija znala i saučestvovala u svemu.
Iz priloga "Kamere u zgradi" vidljivo je da postoji bliža "KAMERA 1" a poslije oko 3 mjeseca i 8 pismenih podnesaka kao da sam čupao zdrav zub pacijentu uspio sam dobiti PODMETNUTE, snimke dalje "KAMERE 2" jer su sudija i Borovčanin htjeli da sakriju razbojništvo sudske policije. Na donjoj slici je jedan od oko 560 snimaka a na svakom od njih je vidljiv dio stepenica, što je dokaz da ih je načinila dalja kamera koja je upravo iznad stepeništa. Žutim krugom u centru označio sam položaj bliže kamere koja je neuporedivo jasnije snimila događaj a sudija Sekulić je i tako već oslabljen snimak dodatno pokušala obezvrijediti projektujući isti na zidu kao u bioskopima iz sredine prošlog vijeka. Dobro da projekcija nije izvedena i zadimljenoj prostoriji ili vani za vrijeme magle...
No nije se računalo na moje tehničke sposobnosti te sam iz sva 4 snimka izdvojio, (ekstraktovao) sve pojedinačne slike koje su kamere načinile i od kojih su kreirani video snimci. Uz žalbu prilažem te fotografije na disku i 4 video snimka na kojima je događaj prikazan onako kako su kamere i snimale - 1 slika po 1 sekundi.
Snimci pokazuju da su 2 "svjedoka" lagali o izdavanju naredbe jer ne postoji trenutak koji opisuju. Iako je sudija pokušala na sve načine da onemogući moja pitanja, postavio sam više pitanja svjedoku Čivić Omeru čiji značaj tada nije sasvim razumjela a sažeti su interpretacijom sudije u jedan odgovor, citiram taj dio iz zapisnika:
"O: Ne sjećam se, sjedim na takvom mjestu da ne vidim mjesto događaja nego samo čujem odnosno u portirnici sam a u sredini se nalazi stub, u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja."
Zaboravivši da je prethodno slagao kako sam "vikao" još dok sam prilazio, sada potvrđuje da sam se prvo obratio Sekuliću i najvažniji dio LAŽ "u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice" te NOVU LAŽ "tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja".
Na priloženom disku nalaze se sva 4 video snimka pod nazivima "Snimak 01 - 04" a u istoimenim folderima su pojedinačne slike, (frejmovi) na kojima se jasnije može sagledati tok događaja i laži svjedoka. "Snimak mix" je video zapis nastao spajanjem sva 4 originalna snimka tako da se mogu jasnije sagledati prelazi iz jednog u drugi.
Snimak 01 je nevažan za dokazivanje jer ni po izjavama tada nema ništa o čemu me okrivljuju. Na "Snimku 02" ja se pojavljujem u 13. sekundi i MIRNO prilazim portirnici pa od 19-te sekunde predajem propusnicu a onda od 40-te sekunde i dokumente Sekuliću te tražim da se obavjeste Osnovni Sud, tužilaštvo i komanda SP, kako bih dobio tražene materijale. Opis kompletnog događaja sam detaljnije obradio na prilozima "Analiza snimaka 01 - 05" te "Analiza snimaka ruksak", (na disku a priloženi i kao štampani dokumenti) koji svjedoci opisuju kao TORBU.
Očekujem da drugostepeni sud detaljno pregleda video snimke i slike na RAČUNARU, a iz istih koji su usvojeni kao dokaz moće se vidjeti da mirno predajem dokumente i udaljavam se do pulta i zida gdje se nalazi Lazić Milan i onda MIRNO, čekam da se postupi po zakonu i pravima garantovanim ustavom RS.
Lazić Milan je osoba sa karakterističnom frizurom, odnosno obrijane glave ta ga je lako uočiti. Vidljivo je da cijelo vrijeme dok se obraćam Sekuliću, Lazić je nonšalantno naslonjen na zid ne reagije na "VIKU" i ne prilazi mi kako su svjedoci slagali jer vike nije ni bilo.
Od 01:47, na snimku 02, pojavljuje se Mičić Zoran, nedređeni Sekuliću, po njegovom pozivu, dolazi iz komandne sobe i prilazi portirnici. Za svo vrijeme dok je razgovarao sa Sekulićem vani je stanje normalno. Lazić i ja smo na sasvim drugom kraju a onda mi prilazi Mićić i obraća se od 02:22. Vidljivo je da jedina osoba koja razgovara sa mnom je Mićić a Lazić je tada i cjelo vrijeme samo prisutan ne izgovarajući nijednu riječ a kamoli da je prišao i izdao neku naredbu.
ČINJENICA JE DA SU LAZIĆ I SEKULIĆ PRIKRILI U ZABILJEŠCI PRISUSTVO MIĆIĆ ZORANA.
S obzirom da se na snimku ne čuju riječi, neću prepričavati šta se desilo nego ukazujem na pismene dokaze sa pečatima državnih organa i to prvo na "Zahtjev SP 26.08.2016." kojim tražim da mi se uruče pismena rješenja o odlukama koje se tiču mojih prava shodno zakonu i pravu iz člana 16 Ustava RS. Skrećem pažnju na tačku 1 u tom zahtjevu iz koje se vidi da RS, odnosno sudska policija provodi FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, prema svim srodnicima ubijene djevojčice.
TAJ DOKUMENT I ZAHTJEVI PREDATI DRUGIM ORGANIMA SU ČINJENICE I DOKAZI KOJE JE SUD MORAO DA UTVRDI, KOJE SAM PREDLOŽIO ČIME JE PREKRŠENO MOJE PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ODREDBE ZAKONA, precizno navedeno u uvodu.
U trenutku kada 15.12.2016. RS, odbija da mi uruči pismena rješenja o suspenziji mojih prava i diskriminaciji cijele porodice vrši se napad na pravo garantovano članom 16 ustava i ja se branim od napadača, shodno odredbama KZ, član "Nužna odbrana" koje je sud bio dužan da uvaži i zaštiti prava a što nije učinio što je još jedna od povreda.
Pošto se nastavlja sa napadom na moja prava ja iz torbe vadim kesu sa MATERIJALNIM DOKAZOM UBISTVA, "Dječji ruksak - torbu" skinut sa ubijenog djeteta, opranog benzinom i sakrivenog iz svih istražnih radnji kako bi se prikrio šverc narkotika i pljačka preko Bobar banke. Pokazujem svima prisutnima taj predmet i poslije upozorenja koje JASNO I GLASNO izričem svim službenicima RS, da se prekine sa napadima na mene, pojašnjavam da je to razlog zabrane, da Borovčanin Danko, zabranjuje pristup kako dokaz više krivičnih djela ne bi ušao u pravni promet. Umjesto da postupi po obavezi iz ZKP-u i prijavi krivično djelo, Borovčanin je naredio da mi se zabrani pristup i da se ne opisuje u zabilješkama sudske policije. Zato "svjedoci" Lazić i Sekulić nisu pomenuli TORBU u zabilješci od 15.12.2016. zato što je istu diktirao Borovčanin Danko i sprečavao ne samo da se dokaz dostavi tužilaštvu nego je zahtijevao da se izbriše svaki trag o postojanju tog materijalnog dokaza.
Usvojeni dokaz "Snimak 03" pokazuje da je Zoran Mićić pored mene do 38 sekunde i samo je on teoretski mogao izreći neko upozorenje a Lazić sve to MIRNO i NIJEMO posmatra. Pošto se Mićić udaljio pokazujem od 55-te sekunde i Laziću materijalni dokaz ubistva i pojašnjavam da je to razlog zbog čega im načelnik izdaje fašističke naredbe a potom od 01:20, podižem u vazduh taj predmet i ukazujem svim prisutnima na dokaz više krivičnih djela koji se gestapovskom metodama prikriva 7 godina i sprečava istraga o tome kako je došao u trenutno stanje.
SKREĆEM PAŽNJU DA OVE SCENE NE POSTOJE U ZABILJEŠCI OD 15.12. KOJU JE DIKTIRAO BOROVČANIN.
Vidljivo je na dokazu "Snimak 03" da držim u vazduhu ruksak, (torbu kako je na moje pitanje tokom dokaznog postupka potvrdio svjedok Sekulić, da je vidio) na manje od pola metra od glave Lazić Milana. On dakle prije svega to ne navodi u zabilješci a u tom trenutku niti prilazi portirnici da izda neku naredbu što su slagali svjedoci niti pregleda da li je u torbi neki opasan materijal, vatreno ili hladno oružje, eksploziv ili možda novac. ZAŠTO ???
Zato što im je načelnik Borovčanin naredio da budu "SLIJEPI" za taj predmet, ne opisuju ga nikada u zabilješkama, kako bi on mogao da me predstavlja kao ludaka koji dolazi bez ikakvog razloga. Ovaj postupak, ovi snimci i pismeno izjašnjenje OJT Bijeljina da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta dokazuju koji su motivi bili Borovčanina da 7 godina vrši fašistički teror nad kompletnom porodicom izdajući naredbu podređenima za koju nema ovlaštenja ni pismeno rješenje. Sve opisano u prilozima "Analiza snimaka 02 - 04".
Koliko je situacija bila "OPASNA" i "ŠTETNA" pokazuje stalni nonšalantni stav Lazića a osjećao se toliko OPUŠTENO, da je od 02:20 prekrstio ruke. Tako opušten se okreće okolo sve do kraja snimka koji traje 3 minute. Ništa se ne dešava kod portirnice nego sasvim na drugoj strani detektor vrata između pulta i zida, što demantuje laži svjedoka, koji su tvrdili da sam vikao na uglu portirnice te najkrupnija i najbitnija LAŽ, da je navodno tada prišao Lazić i izdao upozorenje ili naredbe.
Pri kraju tog snimka pošto sudska policija iznosi stav da nisu nadležni za postupanje suda i tužilaštva nego da im se mogu obratiti samo vezano za sudsku policiju, ponovo predajem "Zahtjev SP 26.08.2016." Sekuliću u portirnici, (izdvojene slike na prilogu "Analiza snimaka 05") koji isti baca na pod i zatvara prozorčić a ja se saginjem podižem papir i predajem Mićić Zoranu. Ova scena je uočljiva samo poslije mog opisa a sudija Sekulić i Borovčanin su i podmetnuli snimke dalje kamere koja je zaklonjena uglom portirnice, kako bi sakrili ovaj bezobrazluk i druge scene, prvenstveno one na kojima se vide jasne slike torbe, koja je metaforički "GLOGOV KOLAC" za mafijašku mrežu koja je opljačkala milijarde evra od RS i naroda a ima svoje pripadnike u svim državnim organima uključujući i one u zgradi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini.
Nikada nisam tvrdio da su u pitanju svi zaposleni ali Borovčanin sigurno jeste a sada mogu uz dokaze napisati i da sudija Sekulić Cvijeta smišljeno krši zakon i radi za interese političko tajkunske mafije. Na kraju ovog dijela potenciram prilog "Analiza snimaka ruksak" koji je i štampam i na disku sa unesenim brojevima slika gdje se na računaru može sve vidjeti jasnije. Očito je da se sudska policija bezočno zloupotrebljava kako bi se spriječila dostava dokaza krivičnih djela u organ koji je jedini nadležan za pokretanje istražnih radnji.
Osim ovog predmeta koji je vratio resječenog kaiša i opran benzinom, Osnovni sud je nezakonito zadržao drugi predmet, privatno vlasništvo, METALNU KORPU. Sudska policija nije htjela obavjestiti sekretara suda o tome, čime je napala na moja prava i snosi odgovornost za incident a da je to istina dokaz je "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom Osnovni sud naređuje da se predmet vrati. Tim dokumentom je sudija Jovan Savić, kao častan profesionalac, postupio po zakonu i skinuo svaku odgovornost za prikrivanje dokaza krivičnih djela i zločina sa Osnovnog suda u Bijeljini a sada je sudija Sekulić odbacivši i ovaj dokaz kao i prikrivanjem činjenice da sudska policija vrši nezakonitu fašističku diskriminaciju nad cijelom porodicom, prebacila najveći dio odgovornosti za razbojništva, šverc narkotika i pljačke milijiardi maraka i prikrivanje tog kriminala na Osnovni sud u Bijeljini.
To što sudija Sekulić radi za interese mafije ne umanjuje vrijednost sudije Savića niti drugih časnih državnih službenika isto kao što zakonito postupanje g, sudije Savić Jovana ne mjenja generalni kurs Osnovnog suda kao servisa mafije, koji je spreman i da falsifikuje pravosnažna rješenja višeg suda, djeli ih okolo pa kada se to razotkrije umjesto da se krivci sankcionišu, pokušava se sakriti taj kriminal. Pošto sam se prvo obratio sudiji Đurić Dragoljubu koji je sačinio falsifikat, (sudija Vakičić ga pokušala uništiti) a isti nije odgovorio onda sam predao "Zahtjev sudu za izvinjenje".
Kako se sud nije oglasio niti ogradio od postupaka pojedinaca, navedenih u 5 tačaka time je stao iza razbojništva istih i snosi odgovornost kako za prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko banaka tako i za pokušaj uvođenja fašističke diskriminacije u rad takozvanih državnih organa te suspenziju ustava i garantovanih prava. Ovaj dio o falsifikovanju nije direktno vezan za događaj i sam predmet ali ukazuje na legitimitet Osnovnog suda u Bijeljini jer kada su spremni falsifikovati rješenja višeg suda utoliko će prije kršiti zakon u dokaznom postupku što ja sada i demonstrirala sudija Sekulić Cvijeta.
MOŽDA DRUGOSTEPENOM SUDU SVE OVO NEĆE TOLIKO ZNAČITI KAO ČINJENICA DA JE OSNOVNI SUD POGAZIO ODLUKU OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI I SAČINIO FALSIFIKAT KOJIM POKAZUJE DA NE POŠTUJE SUDSKU HIJERARJIJU NI SUDSKU VLAST NEGO INTERESE MAFIJE I POJEDINACA.
Iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." vidljivo je da Borovčanin i ne pominje moje zahtjeve od 26.08.2016. nego na osnovu tog zahtjeva traži od OJT Bijeljina da "POBUDI" krivično djelo, jer kako objašnjava moja upornost se može objasniti samo psihičkim poremećajem. Ovde je još bitnije pismeno priznanje Borovlanin Danka da sudska policija nema ovlaštenja za mjere zabrane i moli da tužilaštvo od suda traži moj psihijatrijski pregled i MJERE ZABRANE.
Sada se jasnije može sagledati postupanje sudske policije znajući da me njihov komandir naziva LUDAKOM, KOJI "POTPUNO NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO, UPORNO OMETA" godinama državne organe. Time je vidljiv bezobrazluk, razbojništvo i fašizam koji se primjenjuju jer Borovčanin iako sam priznaje da nema ovlaštenja, nezakonito primjenjujne mjere zabrane GODINAMA.
Dokaz za to je predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr gdje upravo Zoran Mićić, svjedočeći pred sudom kaže da postoji naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo, koja se sprovodi po navodno usmenoj naredbi za koji nema nikakvih pismenih dokaza i kako sada priznaje Borovčanin nema ovlaštenja za mjere zabrane.
Pravno gledano, fašistički tretman koji je naredio i sprovodi Borovčanin je jednako nezakonit kao da me je zarobio i zatvorio 3 godine u podrum poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti. Podsjećam da sam 19.03.2010. lažno prijavljen po tom osnovu i paralelno sa tim se primjenjuje mjera zabrane koja traje konstantno i danas iako je OT Doboj krajem 2012-te obustavio taj predmet jer nisu mogli da mi pronađu ništa ne samo za prijavljeno nego ni za bilo koje drugo krivično djelo.
Prilog "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" to dokazuje a koristim priliku da navedem da sam pismeno zahtijevao da se kao dokaz uvrste 4 spisa PREKRŠAJNOG SUDA, na šta nije bilo reakcije sudije, čime je opet prekršila zakonske odredbe. Dio kršanja zakonskih odredbi i mojih prava koja sam pismeno zahtijevao sam obradio u prilogu "Kršenje prava" što sam izvorno planirao pročitati na pretresu ali sudija nije dozvolila. Iz obilje kršenja zakona izdvajam da je ignorisan i moj zahtjev da OJT i MUP, dostave materijal koji su prikupljali o meni a kako se vidjelo pojavila su se čak 3 krivična predmeta.
No da vidimo koje posljedice je donijela FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, Borovčanin Danka. U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." vidi se da nadležni tužilac kaže da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta ruksaka, KOJI SAM JAVNO POKAZIVAO POD KAMERAMA, a saglašava se da se vrati "metalna korpa".
ISTIČEM DA SU U PITANJU PREDMETI PRIVATNO VLASNIŠTVO MOJE PORODICE.
Nije se dakle radilo o nekom predmetu dokazivanja krivičnog djela, kao što bi recimo bio novac koji su opljačkali pripadnici MUP-a RS, vatrenim oružjem na auto putu, niti novac koji je pokrala Vlada RS, iz banaka pod svojom kontrolom, a ni majica koju su mi recimo nepoznati pljačkaši pocjepali pri bjegstvu a ja sad cjepidlačim da se oni pohvataju.
U PITANJU JE PREDMET PRIVATNO VLASNIŠTVO "METALNA KORPA" KOJE OSNOVNI SUD NEZAKONITO DRŽI U SVOM POSJEDU I ODBIJA ODGOVORITI NA ZAHTJEV O TOME, TE PREDMET OPET PRIVATNO VLASNIŠTVO, "DJEČJI RUKSAK" KOJI JE OSNOVNI SUD VRATIO UNIŠTENOG I TAKOĐE ODBIJA ODGOVORITI ZAŠTO JE I KAKO UNIŠTEN.
Zašto ??? Zato jer Osnovni sud u Bijeljini štiti kriminalce i ubice, radi kao servis mafije, konkretno tada Gavrila Bobara, koji je primio narkotike i Nijaza Hastora, koji je poslao "Robu". Zato načelnik Borovčanin naređuje da se zabrani pristup svim srodnicima Ivone Bajo, kako bi se sačuvalo opljačkano i izbjegla odgovornost.
To je cilj naredbe i fašističke diskriminacije da se zadrži sakriven predmet, materijalni dokaz ubistva a povezanog sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS. Zbog toga je sudija Sekulić odbila sve predložene dokaze pa i sudske spise jer je OSNOVNI SUD U BIJELJINI POGAZIO RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA U PREDMETU 80 1 Pr 000670 10, KOJIM SE POSTUPAK OBUSTAVLJA I PREINAČAVA, TE SAČINIO FALSIFIKAT, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISU TE GA KORISTIO KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE, OD SUDSKE POLICIJE DO VSITV-A KOME JE TAJ FALSIFIKAT DOSTAVLJAN.
Kada sam razotkrio taj kriminal u parničnom predmetu sudija Vakičić ga je providnim trikom pokušala ukloniti i sakriti krivično djelo no ostala je kopija kod mene i zato je na djelu osveta Osnovnog suda jer sam razotkrio njihove mafijaške metode. NEVAŽNO ZA OVAJ KONKRETNI PREDMET ALI ĆE MOŽDA NAJVIŠE ZNAČITI OKRUŽNOM SUDU ČINJENICA DA OSNOVNI SUD BRUTALNO GAZI NJIHOVA RJEŠENJA I FALSIFIKUJE IH KAKO BI ZAŠTITIO REŽIMSKE TAJKUNE, KRIMINALCE I RAZBOJNIKE NAJGORE VRSTE.
Predložio sam kao dokaz moju krivičnu prijavu protiv sudije Durić Dragoljuba, Vakičić Željke i Radujko Milana, sa prilozima koji ovo dokazuju a sudija Sekulić je te priloge opisivala kao nepotpune ne shvatajući da su to samo prilozi krivične prijave a ne pojedinačna odvojena dokumenta...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Kamere u zgradi
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Analiza snimaka

Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Kršenje prava
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Disk sa video snimcima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU