nedjelja, 9. travnja 2017.

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SU PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

Veza: Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017. Zahtjev tužiocu Medić od 20.01.2017. Obavjest OT Bijeljina po T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017. i Pritužba na odluku od T14 0 KTA 0017537 16 24.01.2017.
- U dopisu od 23.01.2017. okružni tužilac Medić mi ne dozvoljava uvid i kopiranje spisa sa obrazloženjem da ne postoje novi dokumenti, što znači da nije izvršila nijednu istražnu radnju.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 3, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" opisanog u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" na šta nije odgovoreno jer nadležna nije to ni htjela da istražuje, niti to ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 4, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo "ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju" na šta nadležna Medić Mira nije odgovorila ni u dopisu niti je to utvrdila tokom navodne istrage niti ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se neki dokazi koje sam priložio uz prijavu ali SMIŠLJENO SE IZOSTAVLJAJU KLJUČNI DOKAZI, a to su izjašnjenja OT Bijeljina i CJB Bijeljina da nemaju pojma kako je došlo do oštećenja dječjeg ruksaka.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se 3 spisa tužilaštava i 1 predmet suda u koje je navodno vršen uvid i na osnovu kog uvida se ne sprovodi istraga jer navodno nema novih dokaza, što je GNUSNA LAŽ.
- Najmlađi od tih predmeta je iz 2014-te godine a u njima nisu postojala izjašnjenja MUP-a i OT Bijeljina da NE ZNAJU, kako je oštećen dječji ruksak, nije postojao KRUNSKI DOKAZ, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je zvanični dokument suda u kome se konstatuju oštećenja materijalnog dokaza uklonjenog sa ubijene djevojčice.
- Nadležni tužilac Medić, nije obavila nijedan razgovor nijednu istražnu radnju ne samo sa prijavljenima, nego ni sa ekonomom Osnovnog suda i drugim službenicima koji su prisustvovali preuzimanju predmeta i uvjerili se u oštećenja.
- Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI, a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. (što je opet poslije odluke osobe Medić od 16.01.2017.) ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi moguća objašnjenja od kojih nijedno nije tačno a istina je da su MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...
Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da OT Bijeljina zatraži svoje izuzeće jer se radi o oštećenom predmetu, materijalnom dokazu iz spisa OT Bijeljina, prijavljena osoba je iz OT Bijeljina a ovde postupajuća okružni tužilac nije uzela materijalni dokaz iako sam ga doneo u kancelariju što znači da nije vršila nikakve istražne radnje na njemu niti je imala namjeru da ih vrši.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902