nedjelja, 25. prosinca 2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 056780 16 GŽ 2

U RS i BIH u cjelini, ne postoji država, ni sudska vlast, nego je u pitanju najobičnija banda, policijska banda, tužilačka banda i sudijska banda.
SA BANDOM NEMA RAZGOVORA, PREGOVORA I POZIVANJA NA ZAKONE I USTAV. BANDA ZAKON NE POŠTUJE A PRAVA GAZI. ZATO ĆU NASTAVAK BORBE PROTIV BANDE VODITI U STRAZBURU I U ZGRADI "GESTAPOA" TE NA ULICI PROTESTIMA, SVE DOK PRIPADNICI FAŠISTIČKE BANDE NE ZAVRŠE IZA REŠETAKA GDJE IM JE I MJESTO...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM
NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS, s obzirom da sudovi u Bijeljini svjesno i planski krše zakon. Kako uopšte ne vjerujem u njihovu objektivnost ovim upozorenjem im se stavlja na znanje da bilo kakav dalji pokušaj zloupotrebe neće uspjeti s obzirom da viši sud već ima podatke o svemu...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 15 Gž 2

Iz Ustava RS: Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu. Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Za kršenje garantovanog prava iz člana 23, direktno je odgovoran fašističi zločinački okružni sud, koji je izdao naredbu za otimanje računara a onda godinama odbija predati mi podatke o pregledu, kao i podatke o nadzoru nada mnom. A sada naravno sudije kriminalci su slijepi za ovo pravo...
Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.


Rješenje doneseno 17.10.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
3) zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva, ako je ta povreda učinjena u postupku pred drugostepenim sudom.

OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini, (odnosno razlozi koji su napisani) naprosto nema nikavih dodirnih tačaka sa podnesenim prijedlogom a osim toga se sastoji isključivo od lažnih tvrdnji što se vidi iz "obrazloženja" koje citiram:
"Neosnovano je ukazivanje tužioca u žalbi da postoji osnov da naznačeni prvostepeni sud, nakon donošenja presude broj 80 0 P 056780 14 P od 31.03.2016. godine, donese dopunsku presudu kojom bi udovoljio njegovom prijedlogu da se utvrdi da je tužena sa radnjama radnika Okružnog tužilaštva u Bijeljini i Centra javne bezbjednosti Bijeljina, kao svojih organa, povredila njegova prava ličnosti u vezi sa smrću njegove malodobne sestričine Ivone Bajo. Naime, ne postoji osnov da se udovolji navedenom prijedlogu tužioca Željka Bajo za donošenje dopunske presude prema odredbi člana 192. stav 1. Zakona o pamičnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 58/03 sa kasnijim izmjenama i dopunama), jer je naznačeni prvostepeni sud presudom broj 80 0 P 056780 14 P od 31.03.2016. godine odlučio o svim postavljenim zahtjevima tužioca (nema propusta za donošenje odluke po dijelu nekog zahtjeva ili nekim zahtjevima tužioca).


1) Nikada nisam upotrijebio izraz o nekim "povredama prava ličnosti u vezi sa smrću malodobne sestričine Ivone Bajo a nije mi ime ŽELJKO, što pokazuje da sud nije sposoban utvrditi ni ime stranke a kamoli nešto složenije".
2) Tačka tužbenog zahtjeva kojom zahtijevam nadoknadu štete za povredu ugleda i časti i prava ličnosti u vezi sa lažnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" očigledno ne postoji za sudove FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA, jer u rješenju drugostepenog suda o tome nema nijedne riječi kao što je nije bilo ni u prvostepenoj presudi.
3) O pravima za koje sam jasno naveo koja su i kako povrijeđena, mafijaški sudovi u Bijeljini ne iznose nikakav komentar, nego se to falsifikuje u neka neimenovana prava vezano isključivo za UBISTVO Ivone Bajo.
Lažna prijava koju su podnijeli kriminalci Debeljavić i Gruhonjić, te povrede prava ličnosti zbog razbojništva koje su potom smišljeno izveli u sadejstvu mafijaške zločinačke organizacije MUP, OT Bijeljina i Okružni sud, slagavši da sam nekome prijetio ne navodeći nijednu "prijeteću" riječ prouzrokovala je direktno više kršenja prava garantovanih ustavom i zakonima a o čemu se u prvosteponoj presudi pripadnika mafije uopšte nije odredilo nijednom riječju. Iako sam tu tačku i drugu vezano za izdavanje fašističke naredbe, citirao u prijedlogu a učiniću to i sada ne zbog revizionog suda koji je takođe dio mafije nego zbog javnosti:
"b) Tužena Republika Srpska, je izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, diskriminisala i ponižavala tužioca, (u periodu od 01.02.2010. do danas) te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina i to pravo da rješenje o suspenziji prava dobije pismeno i ima pravo žalbe i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS, pravo da dobije podatke koje je tužena RS prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, pravo da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da mu se prava garantovana Ustavom RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti i pravo na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, pravo na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, te pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. Istovremeno je tužena RS, opisivala tužioca Zdenka Baju kao rastresenog, psihički poremećenog, kao narkomana i slično, kako usmeno tako i u svojim službenim dokumentima, što je došlo i do medija gdje je opisivan kao osoba "otišla na živcima" a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti, te se odgovorna tužena Republika Srpska, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini. Osim što je tužiocu odnijela dokaze na računaru o teškim krivičnim djelima za koje je odgovorna, tužena RS je vršila psihički teror nad tužiocem i njegovom porodicom, pretresanjem, praćenjem i danonoćnim nadzorom u 3 smjene ispred kuće. Navedene štetne radnje su viđene od velikog broja komšija, prijatelje, poznanika, te objavljene u medijima, što je doprinjelo da tužilac dobije status, kriminalca pod istragom, psihički poremećenog manijaka, masovnog ubice tužilaca u pokušaju, čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske, pa se tužena Republika Srpska obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana."

U OVE DVIJE TAČKE NEMA NI POMENA O IVONI BAJO NITI PRAVU VEZANOM ZA NJENO UBISTVO NEGO SE TEMELJE NA POVREDAMA PRAVA ZBOG IZDAVANJA USMANE FAŠISTIČKE NAREDBE, BEZ SUDA I PRESUDE, BEZ PISMENOG RJEŠENJA I POSLJEDICAMA LAŽNE PRIJAVE.
Naime moje pravo garantovano članom 23 Ustava RS da dobijem podatke koje je fašistička lopovska banda RS, prikupljala o meni otvaranjem i pregledom otetog računara i nadzorom koji je policija vršila, nisu predmet pogađanja na pijaci, nego je sud dužan u skladu sa članom 6 Zakona o sudovima da zaštiti oteto pravo i naredi tuženoj da mi preda materijal koji je prikupila po tom osnovu.
O tome se takozvane sudije ne žele izjašnjavati jer uopšte i nisu sudije RS nego članovi mafije koja je opljačkala samo preko banaka koje kontroliše oko 2 milijarde KM i smišljeno rade na pljački novca i resursa te otimanju garantovanih prava što ih svodi na obične članove bande.
NIŠTA VIŠE I NI MANJE OD TOGA
U RS i BIH u cjelini, ne postoji država, ni sudska vlast, nego je u pitanju najobičnija banda, policijska banda, tužilačka banda i sudijska banda.
SA BANDOM NEMA RAZGOVORA, PREGOVORA I POZIVANJA NA ZAKONE I USTAV
BANDA ZAKON NE POŠTUJE A PRAVA GAZI
ZATO ĆU NASTAVAK BORBE PROTIV BANDE VODITI U STRAZBURU I U ZGRADI "GESTAPOA" TE NA ULICI PROTESTIMA, SVE DOK PRIPADNICI FAŠISTIČKE BANDE NE ZAVRŠE IZA REŠETAKA GDJE IM JE I MJESTO...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU