ponedjeljak, 5. rujna 2016.

ORGANIZOVANI KRIMINAL OSNOVNOG SUDA BIJELJINI

Osnovni sud u Bijeljini konstantno laže, falsifikuje, krši zakonske odredbe i čini krivična djela sa ciljem da pomogne kriminalcima koji su me lažno prijavili, prikrili ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te opljačkali oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom RS te sprečava primjenu zakona i ostvarivanje prava garantovanih Ustavom o čemu imam obilje dokaza...

ORGANIZOVANI KRIMINAL OSNOVNOG SUDA BIJELJINI


obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz
                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina


                    Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

Veza : Presuda 80 0 P 043325 13 P 2 od 14.10.2014.
Napomena: Slični zahtjevi su već uručivani drugim zločinačkim organizacijama unutar RS, odnosno BIH, Okružnom sudu i tužilaštvu u Bijeljini te MUP-u, koji osokoljeni podrškom koju im je pružio Osnovni Sud nastavljaju sa bezakonjem i kriminalom i odbijaju uručiti materijal na šta su obavezni Ustavom RS. Sve navedene zločinačke organizacije su se bez problema dogovarale kako da prekrše zakon te neka se sada dogovore kako da ispune ovaj zahtjev i obaveze iz Ustava.
Na osnovu ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” i člana “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama” te Ustava Republike srpske člana 23, stavovi: "Zabranjeno je korišćenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama" a koje pravo se prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.

ZAHTEVAM
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da mi se uruči pismena naradba o tretmanu koji Republika Srpska primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a koji je Z.M. opisao u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. ili da mi se uruči pismeno rješenje da ne postoje nikakve naredbe o suspenziji ili ograničavanju mojih prava.
4) Da Osnovnoi sud u Bijeljini odgovori ko je odgovoran za uništavanje materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. a koji je vraćen dana 15.04.2015. sa oštećenjima konstatovanim u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".

5) Da Osnovnoi sud u Bijeljini odgovori zašto dana 15.04.2015. nije vraćena metalna korpa koja se između ostalog navodi u "Zapisniku o uvidu 080-0-Su-10-000012(-33) od 21.01.2010." pod brojem 11.
ODGOVORNOST OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 odbio tužbeni zahtjev bez dokaznog postupka, ne poštujući obavezu da je teret dokazivanja na diskriminatoru.
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 odbio tužbeni zahtjev bez ijedne riječi o tačkama 1, 2 i 4 koje se odnose na prava iz člana 23 i 16 Ustava RS, i ZOSPI-a.
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 smišljeno falsifikovao činjenično stanje i diskriminaciju o događajima dana 05.09.2012. obrazlagao besmislicama iz dana 13.05.2013. citiram iz presude "ne znači da je tužilac diskriminisan od strane tužene, jer mu je omogućeno da dana 13.05.2013. godine preda pismeno..."
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 planski uklonio falsifikat koji je sačinio dana 22.12.2010. da bi mi nanio štetu, udarivši na prvostepenu presudu u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. pečat pravosnažnosti iako je rješenjem Okružnog suda, presuda preinačena i postupak OBUSTAVLJEN.
- Osnovni sud u Bijeljini i dalje ne želi narediti primjenu i poštovanje Ustava RS u predmetu 80 0 P 056780 14 P koji je u toku odbijajući izdati naredbu tuženoj RS da prekine sa radnjama koje povređuju prava ličnosti među kojima su i prava iz članova 16 i 23 Ustava RS.
- Osnovni sud u Bijeljini konstantno laže, falsifikuje, krši zakonske odredbe i čini krivična djela sa ciljem da pomogne kriminalcima koji su me lažno prijavili, prikrili ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te opljačkali oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom RS te sprečava primjenu zakona i ostvarivanje prava garantovanih Ustavom o čemu imam obilje dokaza...
OVO JE SAMO MANJI DIO KRIMINALA OSNOVNOG SUDA TE IZ RAZLOGA EKONOMIČNOSTI DRUGE RAZLOGE NEĆU NAVODITI

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902