petak, 5. veljače 2016.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P2

Iz svega je jasno da je tužena RS, sakrila materijalni dokaz zločina i prikrila ubistvo Ivone Bajo, ćerke tužilje Bollin, da bi zataškala krijumčarenja i pljačku stotina miliona KM, koje je vršila godinama preko Bobar grupe a sve u stilu javnog priznanja pred kamerama, Glavnog republičkog tužioca RS "DA ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" i Predsjednice suda BIH, da u zemlji djeluje PRAVOSUDNA MAFIJA.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P
TUŽBA
Tužilac:
BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P

Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
5) ako je do odluke suda došlo zbog krivičnog djela sudije, zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke, protivne stranke ili koje treće osobe;
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti;

OBRAZLOŽENJE
Od dana kada je drugostepeni sud svojim rješenjem potvrdio presudu Osnovnog suda u Bijeljini, a pogotovo od podnošenja tužbe, desilo se više događaja koji su povezani sa ovim postupkom i u potpunosti razotkrili pozadinu svega.
Prvo je došlo do suspenzije rada a potom i likvidacije Bobar banke zbog ogromnog manjka novca u depozitima. Potom je podignuta optužnica protiv nekoliko lica za utaju 10 miliona maraka i na kraju je saopšteno da je preko Bobar banke a uz pomoć uglavnom firmi iz Bobar grupe, opljačkano oko 300 miliona maraka.
U pitanju je kako legalan novac od uloga, tako i nelegalan, unesen na taj način da je narko i tajkunsko politička mafija preko Bobar banke, prala nezakonito stečena sredstva od krijumčarenja i drugih kriminalnih djelatnosti.
Veza između ovih mahinacija i parnice je firma AD Univerzal, koja je jedna od firmi preko kojih je izvlačen novac a na dan ubistva Ivone Bajo, vršeno je krijumčarenje u tu firmu.

S obzirom da je vlasnik Bobar grupe, bio višegodišnji odbornik i poslanik tužene RS a bili su i u ortačkim vezama u Bobar banci, tužena Republika Srpska je smišljeno uklonila materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina i prikrila, kako taj kriminalni čin, tako i krijumčaranje, koje je vršila u saradnji sa s svojim poslovnim partnerom.
Tužena je dakle da bi prikrila krijumčarenje koje je izvršeno za vrijeme ubistva Ivone Bajo uklonila dječji ruksak koji je presječenog kaiša i držala ga u svom posjedu preko 5 godina, odbijajući da ustanovi kako je izvršeno krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" a istovremeno je izdala usmenu naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta, kako ne bi mogli dobiti podatke koje su tražili, niti podnijeti krivične prijave usmeno na zapisnik na zakonom propisan način. Osim toga tokom cijele 2010. je gnusnim lažima, pokušavala obmanjivati tužilju i njenu porodicu, tvrdeći da OT Bijeljina nije nadležna, te su je čak uhapsili dana 10.08.2010.
U međuvremenu u parnici koja je u toku pred Osnovnim sudom u Bijeljini, (80 0 P 056780 14 P) između stranaka Zdenko Bajo i Republika Srpska, naredbom suda dostavljan je materijal iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini među kojima je i službena zabilješka od 06.08.2010. gdje okružni tužilac Stjepanović Danica, postupa u predmetu za koji navodno nije bila nadležna i donosi odluku. Umjesto da se ta odluka preda tužilji, samo 4 dana kasnije kako je već istaknuto, tužena se služi gnusnim lažima i hapsi tužilju, držeći je satima u pritvoru bez ikakve potvrde o lišenje slobode te prvostepeno osuđuje.
Taj događaj je jedna od tema tužbenog zahtijeva, pa iako je drugostepeni sud obustavio postupak i preinačio odluku Prekršajnog suda o kažnjavanju tužilje, dana 22.12.2010. na tu Odluku je udaren pečat pravosnažnosti i djeljena je okolo od VSITV-a naniže kako bi se diskreditovala tužilja i opravdale fašističke metode OT Bijeljina kojima se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. Čak je taj falsifikat pokušala tužena RS da podmetne u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 a kada je razotkrivena, dokaz krivičnog djela je uklonila sinhronizovanom akcijom Osnovnog suda u Bijeljini i PRS.

Stoga se predlaže da se u ponovljenom postupku kao dokaz priklope, kompletan spis Okružnog tužilaštva u Bijeljini T14 0 KTA 0010617 14, predmet 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P. Ali to su samo dopunski dokazi a sada slijedi materijal do koga se došlo u poslednjih nekoliko a manje od 30 dana.
Poslije višegodišnjih pokušaja tužilja je ipak 2015. uspjela izdejstvovati povrat stvari koje su uzete sa mjesta zločina ali je mrežasta korpa za koju je tužena Republika Srpska, tvrdila da je uzrok pogibije Ivone Bajo nestala i nikada nije vraćena tužilji, bez ikakvog objašnjenja te je tužilja pismenim zahtjevima zatražila odgovore od tužilaštva i osnovnog suda u Bijeljini. Slijedi popis dokumentacije sa podacima koji nisu bili poznati niti dostupni tužilji ranije a bili bi značajni za odluku suda:
Zahtjevi Osnovnom sudu 20.10.2015. Zahtjev za OT Bijeljina 20.10.2015. 080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015. IT-38-15 od 26.10.2015. Osnovni sud u Bijeljini je u dopisu 080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015. odobrio uvid i umnožavanje spisa 80 0 K 065167 15 Kpp, što je obavljeno dana 04.11.2015. te se iz tog spisa predlaže dokazni materijal:
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009. Naredba za deponovanje 05.01.2010. Zapisnik o uvidu 21.01.2010. Dopis OT Bijeljina 03.02.2014. CJB Bijeljina dostava prijave 05.02.2015. Fotosi ruksaka, Zabiljeska sudije 03.03.2015. Dopis OT Bijeljina 11.03.2015. Dopis OT Bijeljina 12.03.2015. Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128). Zabiljeska 06.08.2010.


Iz već usvojenog dokaznog materijala u parnici 80 0 P 043324 13 P2, vidljivo je da je tužilja pokušavala doći do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva, (torbe odnosno ruksaka) te podnijeti krivične prijave za više krivičnih dijela, usmeno na zapisnik u skladu sa zakonom i dostaviti dokaze ali je u tome sprečavana godinama, što je išlo čak dotle da je lagana o nenadležnosti, što nije prepreka s obzirom da je OT Bijeljina obavezna evidentirati prijavu i o nadležnosti konsultovati Republičko tužilaštvo.
No sada se prije svega potenciraju materijalni dokazi, žičana korpa zatečena na mjestu, te dječiji ruksak koji je uklonjen sa mjesta zločina. U dopisu IT-38/15 od 26.10.2015. OT Bijeljina poslije punih 6 godina od ubistva Ivone Bajo pominje dječiji ruksak i to tako da je vidljivo kako navodno ne znaju ništa o tome te da se obratimo sudu i policiji. Osnovni sud takođe u svom odgovoru 080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015. ne zna ništa o tome.
Važno je istaći da je isključivo tužilaštvo nadležno za gonjenje počinilaca krivičnih djela, rukovođenje istragom i podizanje optužnica a nisu policija i sud naredili zabranu svim srodnicima ubijene djevojčice nego upravo OT Bijeljina. No kako su svi skupa organi, odnosno institucije tužene RS, analizirajmo prvo materijal MUP-a i to "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." gdje je opisan dječiji ruksak ali bez oštećenja, dok je recimo u "Naredbi za deponovanje 05.01.2010." navedeno oštećenje žičane korpe. Iz svega bi se moglo zaključiti da je ruksak bio netaknut te da je odgovornost na Osnovnom sudu u Bijeljini koji je čuvao taj predmet no vidljivo je iz priloga "Fotosi ruksaka" koji je snimala policija da je isti oštećen a ni MUP-u ni OT Bijeljina nije palo na pamet da utvrđuje ko je odgovoran i zašto je predmet skinut sa ubijenog djeteta. Iako je to opisano u krivičnoj prijavi protiv portira Bobar grupe B.S. 24.06.2010, okružni tužilac Stjepanović nije htjela da pokrene istragu nego je izdata naredba da se zabrani pristup tužilji i svim srodnicima.
Tužilja je došla do saznanja o prikrivanju kriminala od strane OT Bijeljina neposredno po ubistvu djevojčice a da je tužena RS sakrila dokaz ubistva ustanovljeno je početkom 2010-te što se vidi iz priloga "Zapisnik o uvidu 21.01.2010." kada je fotografisan ruksak. Iako je odmah podnesen zahtijev za pristup informacijama, te više krivičnih prijava, čak sa imenom odgovorne osobe za uklanjanje dokaza, OT Bijeljina je prikrivala taj kriminal istovremeno terorišući tužilju i brutalno otimajući njena prava.
OT Bijeljina se međutim konstantno protivila tome da se predmeti vrate tužilji pod izgovorom da njen punomoćnik redovno podnosi krivične prijave kao da bi ih tužena istraživala, što se vidi iz priloga "Dopis OT Bijeljina 03.02.2014." i "Dopis OT Bijeljina 11.03.2015." Ali nevjerovatno već sutradan u prilogu "Dopis OT Bijeljina 12.03.2015." daje se saglasnost za povrat deponovanih predmeta, te se u ponovljenom postupku, predlaže saslušavanje u svojstvu svjedoka okružnog tužioca Stjepanović Danice da objasni dvije suprotne odluke u dva uzastopna dana i nepostupanje po prijavama vezanim za oštećenje ruksaka. Iz priloga "Zabiljeska sudije 03.03.2015." vidljivo je da je tražen povrat u vrijeme i za potrebe ove parnice dok je bila u toku ali da to nije učinjeno zbog neke administrativne greške.
Da je izgovor o nevraćanju predmeta zbog podnošenja prijava bila obična laž, dokaz je prilog "CJB Bijeljina dostava prijave 05.02.2015." u kojoj je opisano oštećenja torbe ali OT Bijeljina iako nije nikada utvrdila i opisala ko je, kada, kako i zašto presjekao kaiš ruksaka i oprao ga nekim hemijskim sredstvom, samo mjesec dana kasnije daje saglasnost da se predmeti vrate, što je i učinjeno ali bez žičane korpe i sa konstatacijom o oštećenju ruksaka što se vidi iz priloga "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)."
Iz svega je jasno da je tužena RS, sakrila materijalni dokaz zločina i prikrila ubistvo Ivone Bajo, ćerke tužilje Bollin, da bi zataškala krijumčarenja i pljačku stotina miliona KM, koje je vršila godinama preko Bobar grupe a sve u stilu javnog priznanja pred kamerama, Glavnog republičkog tužioca RS "DA ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" i Predsjednice suda BIH, da u zemlji djeluje PRAVOSUDNA MAFIJA.
Dakle, osim što postoji više značajnih dokumenata do kojih je tužilja došla u poslednjih manje od 30 dana, iz dokaza IT-38/15 od 26.10.2015. je jasno da tužena RS, nema pojma ko je izvršio krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" a time ni druga, "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" Sprečavanje dokazivanja itd, sve do krijumčarenja i ubistva koje je izvršila tužena RS, putem svog poslanika, što je drugi osnov za prijedlog, s obzirom da RS, ne može biti krivično gonjena a ista neće da procesuira odgovorne pojedince, nego umjesto toga i danas diskriminiše tužilju Bollin.
Na osnovu stava "2) ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem nije bila data mogućnost da raspravlja pred sudom;" člana 255 ZOPP-u, a s obzirom da postupajući sudija Destanović Senad nije dozvolio uopšte nikakvo izvođenje dokaza pred sudom na glavnoj raspravi, što se vidi iz zapisnika, predlaže se da se odlučivanje po ovom prijedlogu i nastavak parnice dodijeli u rad drugom sudiji...


PRILOZI


Zahtjevi Osnovnom sudu 20.10.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina 20.10.2015.
080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015.
IT-38-15 od 26.10.2015.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Naredba za deponovanje 05.01.2010.
Zapisnik o uvidu 21.01.2010.
Zabiljeska 06.08.2010.

Dopis OT Bijeljina 03.02.2014.
CJB Bijeljina dostava prijave 05.02.2015.
Fotosi ruksaka
Zabiljeska sudije 03.03.2015.
Dopis OT Bijeljina 11.03.2015.
Dopis OT Bijeljina 12.03.2015.
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland