ponedjeljak, 20. srpnja 2015.

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVICNIH DJELA PROTIV VISE LICA

Ovo je samo mali dio dokaza o monstruoznom kriminalu koje posjedujem a oko 200 stranica materijala je predato kao dokaz u spis 80 0 P 056780 14 P Osnovnog suda u Bijeljini po mojoj tužbi protiv RS, koja je u toku a što će jednog dana biti dokaz u krivičnom postupku protiv pripadnika mafije iz redova policije i tužilaštva...

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

OBRAZLOŽENJE
Dana 15.4.2015. godine preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, stvari koje su pripadale djevojčici Ivoni Bajo a izuzete od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini poslije njene pogibije 23.07.2009. godine. U "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je sačinjen toga dana, konstatovano je da je predmet pod brojem 4 dječiji ruksak oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio kaiša nedostaje, oko metar priblizno, a većina ostatka je izmijenjene boje umrljana nekim hemijskim sredstvom poput ulja, masti ili slično.
Na priloženoj slici "Dokazni predmeti" vide se detalji presječenog kaiša i rajsferšlusa koji je takođe oštećen nekim jakim udarcem. Takođe je vidljivo da je većina kaiša izmijenjene boje na način kako je opisano u zapisniku. S obzirom da je djevojčica Ivona Bajo ponijela sa sobom cijelu neoštećenu torbu odnosno ruksak i krenuvši nazad kući prebacila ruksak preko ramena očito je da je u pitanju krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari". Prilikom provođenja istražnih radnji od strane tužilaštva porodici, ni u jednom trenutku nije saopštena da je torba oštećena a posebno se nije ustanovilo ko je za to odgovoran.

Naprotiv kada sam u januaru 2010 godine došao do prvih saznanja o oštećenju ovog predmeta i potom podneo zahtjeve tužilaštvu da odgovori prema zakonu o slobodi pristupa informacijama spriječen mi je svaki kontakt sa tužiocem a pismeni odgovor na taj i na sve ostale zahtjeve vezano za tu temu nikada nisam dobio.
Dokaz za to su zahtjevi koje prilažem, (Zahtjev za informacije 02.02.2010. Zahtjev za informacije 11.02.2010. Zahtjev za informacije 15.02.2010.) Umjesto da postupi u skladu sa zakonom i objasni kako je došlo do oštećenja predmeta tužioci su izbegavali susrete i odgovore a poslije 50 dana mojih svakodnevnih dolazaka i upornih insistiranja da dobijem odgovor lažno su me prijavili za ugrožavanje sigurnosti dana 19.03.2010. godine, (Sluzbena zabilješka 19.03.2010.) i to koristili kao izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. OT Doboj je poslije 30 mjeseci razvlačenja istrage donijelo odluku da nema elemenata nijednog krivičnog djela u mojim radnjama.
Iako je protiv mene i moje porodici pokrenut neviđeni teroristički postupak danonoćnog nadzora praćenja pretresanja i presretanja nisu uspjeli da me uplaše te sam nastavio sa podnošenjem, (Zahtjev tuziocu 30.04.2010.) na šta opet nije bilo odgovora a onda sam ipak krajem maja lično saznao da je pomenuti predmet sa lica mjesta ispred Univerzala, uklonio portir Sofrenić Blagiša.
Protiv pomenutog gospodina sam podnio krivičnu prijavu dana 24.06.2010. zbog davanja lažnog iskaza i sprečavanja dokazivanja vezano za uklanjanje materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina a petnaest dana kasnije pristupio sam u prostorije tužilaštva sa namjerom da dobijem odgovore na ranije postavljene zahtjeve da dopunim krivičnu prijavu protiv gospodina Sofrenica i AD Univerzal s obzirom da sam imao dokaze da je tog dana krijumčarena neidentifikovana roba. Iz izjava vozača vidi se da su dovezli 4 paketa a prema izjavi direktora ujutro su zatekli samo paket što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći a takođe je vidljivo da je na licu mjesta prisutan bio Slaviša Bobar kasnije uhapšen u akciji "Lutka" a 25. februara 2012. godine otkriveno je preko 4000000 maraka transakcija narko mafije preko Bobar banke. Nije teško zaključiti da je tom prilikom švercovana neka vrlo vrijedna nelegalna roba kao što je kokain.
Dakle umjesto da odgovore na postavljena pitanja o oštećenju tuđe privatne stvari i omoguće da se podnese krivična prijava usmeno na zapisnik o krijumčarenju, za šta sam donio dokaze na disku, (Izjave aktera sverca i ubistva) u tužilaštvu su odbili, kako jedno tako i drugo te naložili da napustim prostorije što sam odbio kako bih jednog dana imao dokaz da sam pokušao podnjeti krivičnu prijavu a kriminalci koji su sarađivali sa krijumčarima su to spriječili. Iz svega je jasno da je cilj bio da dođe do zastarijevanja vezano za oštećenje tuđe stvari pošto je dozvoljen povrat tek poslije 5 godina no za druga krivična djela to nije slučaj.
Danas je uopšte poznato da je u to vrijeme i kasnije osim pranja novca narko mafije vršena i neviđena pljačka preko Bobar banke te je krajem 2014. razotkriveno da nedostaje preko 150000000 maraka depozita a preko cijele Bobar grupe vjerovatno su opljačkane i oprane milijarde evra i samim tim je jasno da su kriminalci iz policije i tužilaštva smišljeno prikrili materijalni dokaz ubistva kako se ne bi otkrile ove kriminalne radnje vrijedne stotine miliona maraka koje su bile u pozadini.
Time je izvršeno više krivičnih djela i to prvo "Samovlašće" s obzirom da je glavni okružni tužilac bez ikakvog procesa suprotno Zakonu o opštem upravnom postupku i Ustavom garantovanom pravu iz člana 16. izdao usmenu fašističku naredbu da se zabrani pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koju je sprovodila sudska policija, lažući cijele 2010. da OT Bijeljina nije nadležna za taj predmet. Osim toga izvršena su krivična djela "Povreda prava na podnošenja pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti građana" te druga navedena na kraju ove prijave...
S obzirom da je ta fašistička naredba bila usmeno izdata kako bi ostala tajna i kako ne bismo imali dokaze da se primjenjuje bili smo prisiljeni nekoliko puta odbiti nezakonitu naredbu sudske policije da se udaljimo kako bismo zatražili zaštitu Prekršajnog suda a ukoliko je ne bismo dobili zapisnici za tih suđenja bi bili dokaz šta smo sve pokušavali da prijavimo ovaj neviđeni kriminal i ko je sve umiješan u prikrivanje tog kriminala odnosno ko nas je i na kakav način sprečavao da prijavimo ta monstruozna krivična djela, (Zapisnik 19.08.2011.). Čak je falsifikovana presuda dana 22.12.2010. u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr te udaren pečat pravosnažnosti iako je odlukom Okružnog suda presuda preinačena i postupak obustavljen. Taj falsifikat sam razotkrio u tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 ali su ga umjesto da prijave krivićno djelo po službenoj dužnosti sud i pravobranilaštvo uklonili iz spisa. Sem tog bilo je još mnogo slučajeva povrede zakona od strane sudije na šta sad neću da trošim vrijeme.
Kasnije sam došao i do dokumentacije sudske policije iz koje se vidi to nezakonito postupanje i od oko 30 prilažem nekoliko i to "Sluzbena zabilješka 08.07.2010." "Sluzbena zabilješka 19.07.2011.". Tako sam recimo dana 05.09.2012. ponovo spriječen u podnošenje krivične prijave i preuzimanju dokumentacije koju sam tražio te sam uhapšen. Tom prilikom sam odbio da postupim po nezakonitoj fašističkoj naredbi koja se primjenjivala i postavio na sebe fotografiju ovog dječjeg ruksaka kao dokaz da se prikriva ubistvo jednog djeteta. Istog dana je sudska policija sačinila zapisnik, lažno prestavljajući događaj, ni jednom riječju ne pominjući fotografiju torbe ali su zato mene opisivali kao poremećenog narkomana i psihopatu.
Tada sam uhapšen i zadržan u pritvoru do 1:30 narednog jutra i umjesto da odmah budem izveden pred sud u skladu za zakonom sve se prolongira do 3. decembra kada se uklanja svjedok Mičić Zoran koji je već ranije izjavio kako glasi fašistička naredba a instruiše Čavić Zoran da lažno svjedoči i negira postojanje te monstruozne fašističke naredbe za šta je dokaz njegova izjava pred sudom koja je u prilogu. No koristeći zapisnike i potvrde o lišenju slobode, obratio sam se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, prijavivši glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka za samovlašće izdavanjem te naredbe, što je on bio prisiljen da prizna u dokumentu "A-326/12"koji također prilažem s tim da je tom prilikom naveo da se naredba odnosi samo na mene a ne na sve srodnike ubijene djevojčice.
Ali kako sam već istekao postoji izjava svjedoka sudskog policajca Zorana Mićića, koji je već ranije objasnio kako stvarno glasi naredba koju izdao kriminalac Kovačević Novak, da bi prikrio pljačku neviđenih razmjera koja se vršila godinama preko Bobar grupe.
Naravno prikriva se i ubistvo djevojčice što je vidljivo iz fotografija u prilogu "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije". Da sam se više puta tokom godina obraćao MUP-u i prije svega u OT Bijeljina dokaz su i prilozi "Zahtjev za informacije 25.02.2011." "Zahtjev za informacije 04.03.2011." "Zahtjev za informacije 15.01.2014.". U dopisu Osnovnog suda u Bijeljini za OT Bijeljina, (Osnovni sud 24.01.2014.) konstatuje se da sam tražio i ranije povrat svih predmeta a navedena je i stavka pod brojem 11 "Mrežasta metalna korpa" koja iz nepoznatih razloga nije predata dana 15.04.2015. Ovo je samo mali dio dokaza o monstruoznom kriminalu koje posjedujem a oko 200 stranica materijala je predato kao dokaz u spis 80 0 P 056780 14 P Osnovnog suda u Bijeljini po mojoj tužbi protiv RS, koja je u toku a što će jednog dana biti dokaz u krivičnom postupku protiv pripadnika mafije iz redova policije i tužilaštva...


Na osnovu članova iz KZRS:
Oštecenje tude stvari, član 249. (1) Ko uništi, ošteti ili ucini neupotrebljivom tudu stvar, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Gonjenje za djelo iz stava 1. preduzima se po prijedlogu.
Povreda ravnopravnosti gradjana, član 162 (1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obra- zovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogod- nosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zala- ganja za ravnopravnost ljudi. (3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, član 177 (1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
Zloupotreba sluzbenog polozaja, član 347 (1) Sluzbeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu stetu, iskoristi svoj polozaj ili ovlascenje, prekoraci granice svog ovlascenja ili ne izvrsi sluzbenu duznost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znat- na steta ili je doslo do teze povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (3) Sluzbeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, isko- risti svoj polozaj ili ovlascenje, prekoraci granice svog ovlascenja ili ne izvrsi sluzbenu duznost, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavlje- na imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina.
Nesavjestan rad u sluzbi, član 354 (1) Sluzbeno lice koje svjesnim krsenjem zakona ili drugih propisa, propustanjem duznosti nadzora ili na drugi nacin ocigledno nesavjesno postupa u vrsenju sluzbe, iako je bilo svjesno ili je bilo duzno i moglo biti svjesno da usljed toga moze nastupiti teza povreda prava drugog ili veca imovinska steta, pa takva povre- da ili steta i nastupi, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je usljed djela iz stava 1. ovog clana doslo do teske povrede prava drugog ili nastupila imovinska steta u iznosu koji prelazi 50.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, član 359 Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascewa drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.
Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, član 363 (1) Ko krije ucinioca krivicnog djela koje se goni po sluzbenoj duznosti ili mu prikrivanjem orudja, tragova ili na drugi nacin pomaze da ne bude otkriven, ili ko krije osudjeno lice ili preduzima druge radnje kojima se ide za tim da se ne izvrsi kazna, izrecena mjera bezbje- dnosti, ili da se ne primjene vaspitne zavodske mere, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko pruzi pomoc uciniocu krivicnog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ko pruzi pomoc uciniocu krivicnog djela za koje je propisana kazna dozivotnog zatvora, kaznice se zatvorom od jedne do osam godina. (4) Kazna za djelo iz stava 1. ovog clana ne moze biti teza ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivicno djelo u pogledu kojeg je pruzena pomoc. (5) Nema krivicnog djela iz st. 1. do 3. ovog clana ako je pomoc pruzilo lice kome je ucinilac bracni drug, lice koje sa njim zivi u vanbracnoj zajednici, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra, usvojilac ili usvo- jenik, kao i bracni drug nekog od navedenih lica, odno- sno lice koje sa nekim od njih zivi u trajnoj vanbracnoj zajednici.
Davanje laznog iskaza, član 365 (1) Svjedok, vjestak, prevodilac ili tumac koji da lazan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekrsajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i stran- ka koja prilikom izvodjenja dokaza saslusanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lazan iskaz, a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. (3) Ako je lazan iskaz dat u krivicnom postupku, ucinilac ce se kazniti zatvorom od sest mjeseci do pet godina. (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog clana nas- tupile osobito teske posljedice za okrivljenog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (5) Ako ucinilac dobrovoljno opozove svoj lazni iskaz prije nego sto se donese konacna odluka, kaznice se novcanom kaznom, a moze se i osloboditi od kazne.
Sprecavanje dokazivanja, član 366 (1) Ko u namjeri da sprijeci ili oteza dokazivanje sakrije, unisti ili osteti ili ucini neupotrebljivim tudji predmet ili ispravu koja sluzi kao dokaz, ili pom- jeri ili premjesti kakav granicni kamen, zemljomjerni znak ili uopste kakav znak o svojini na nepokretnosti, ili ko u istoj namjeri ovakav znak lazno postavi, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko svjedoka ili vjestaka u sudskom, upravnom, prekrsajnom ili disciplinskom postupku, silom, pri- jetnjom ili na drugi nacin prinudi, ili obecanjem pok- lona ili kakve druge koristi navede da da lazan iskaz, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.
Navodjenje na ovjeravanje neistinitog sadrzaja, član 381 (1) Ko dovodjenjem u zabludu navede nadlezni organ da u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi ovjeri nesto neistinito sto ima da sluzi kao dokaz u pravnom saobracaju, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko ovakvu ispravu, zapisnik ili knjigu upotrijebi iako zna da su neistiniti.
Samovlasce, član 397 (1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do sest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da ce napasti na zivot ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do tri godine. (3) Ko djela iz prethodnih stavova ucini za drugoga, kaznice se kaznom propisanom za ta djela. (4) Gonjenje za djelo iz stava 1. ovog clana preduzima se po prijedlogu.
Povreda zakona od strane sudije, član 376. Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi nacin prekrši zakon, kaznice se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Zahtjev 02.02.2010.
Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 15.02.2010.
Sluzbena zabilješka 19.03.2010.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Izjave aktera sverca i ubistva
Zapisnik 19.08.2011.

Sluzbena zabilješka 08.07.2010.
Sluzbena zabilješka 19.07.2011.
Čavic izjava
A-326/12
Falsifikati
Zahtjev 25.02.2011.
Zahtjev 04.03.2011.
Zahtjev 15.01.2014.
Osnovni sud 24.01.2014.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902